Prispeval

frontpagePGD

Žamenci je nastalo leta 1948 (vpisano v register 24. maja 1949) po akciji peš?ice zanesenjakov iz naših vasi: Brezovci, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec in Žamenci. Prvi predsednik društva je bil tov. Vinko Petek iz Brezovec. Za?etek je vedno težak in tudi v našem društvu ni bilo druga?e. Brez razprtij in nesoglasij ni šlo. V za?etku se je društvo imenovalo PGD Brezovci, kjer je bil prvotno mišljen tudi gasilski dom. Kot prvo so šli na ogled po terenu in iskali najbolj primerno lokacijo. Lokacije so iskali v vasi Brezovci, Slomi, Strejaci in Žamenci. Zaradi nesporazumov v tej sredini je vajeti društva prevzel tov. Anton Kova?ec, ki je društvo popeljal v Žamence, kjer se je tudi preimenovalo v PGD Žamenjci. ?lani na ustanovnem ob?nem zboru so bili: Antoli? Jože, ?agran Ivan, ?uš Alojz, Hojnik Franc, Klajžar Jože, Kova?ec Anton, Kova?ec Jožef, Meško Janez, Petek Franc, Petek Jakob, Petek Jožef, Petek Maks, Petek Vinko, Plohl Janez, Plohl Jožef, Plohl Jožef, Roškar Franc, Rožmarin Janko, Simoni? Anton, Slodnjak Jožef, Šilak Franc, Turnšek Franc, Valenko Alojz, Vi?ar Janko, Vi?ar Stanko, Zagoršak Stanko, Žge? Anton, Žge? Franc.

frontpage
Kraj so našli sredi vasi in ni služil nobenemu namenu. Obiskali so lastnika zemljiš?a Janeza Zagoršak in ga povprašali o odkupu tega zemljiš?a. Zagoršak je zemljiš?e obljubil in ga potem tudi brezpla?no podaril, samo da bi se za?elo graditi. Nato so se vršili sestanki in pogovori o gradnji. H gradnji so pristopili vsi iz omenjenih vasi s svojim delom, hrano in pija?o. Prvi sadovi prostovoljnega dela so bili vidni leta 1952, ko je bila otvoritvena slovesnost novega gasilskega doma. Vse kasnejše gradbene pridobitve so opisane v nadaljevanju zbornika.


frontpage Tudi v našem društvu je prihajalo do vzponov in padcev, zato smo zelo ponosni, da društvo letos praznuje 60-letnico delovanja. Ko se ozremo za vsa leta nazaj, si težko predstavljamo koliko dobre volje in kompromisov je bilo potrebno za delovanje društva. Samo želimo si lahko, da bi dobro razpoloženje in razumevanje še dolgo vladalo pri nas. V društvu živimo za gasilstvo, kulturo, šport, rekreacijo in se na vsakem od teh podro?ij ob razli?nih priložnostih tudi predstavimo. Z veseljem ugotavljam, da nam z donatorstvi precej pomagajo obrtniki iz bližnje in daljne okolice. S tem kažejo, da spoštujejo naše delo in uspehe in tako sami dodajajo kamen?ke v mozaik našega uspešnega dela.

Franc Šuen
Predsednik PGD Žamenci

« NAZAJ